Posts

ހުޅުމީދޫ ޓާފްލީގް

Image
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ޓާފްލީގް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިއްމާލައިފިއެވެ. މި ލީގަކީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިހުންގެ  އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލީގެކެވެ. މިލީގު ފެށިގެން އައީ ޕޮލިހުން މުނިފޫހި ފިލުވައި އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބައިތިއްބުމުގެ މަގުސަދުގައި ޕުޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ ތަންކޮޅެއް  ސްޓޭޝަންގެ ހުސްކޮށް އޮތް ބިމުގައި ތައްޔާރު ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ކުޅެން ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ކުދިންކޮޅު މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިހުން ވިސްނީ ދެރަށުގެވެސް ޒުވާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ހީކުރިވަރަށް ވުރެވެސް ކާމިޔާބު ކަމަކަށެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ކުޅެން ކުދިން ނުވިޔަސް ގިނަ ދުވަހު ކުޅެވޭވަރުވެއެވެ. ކުޅެމުން ދިޔަ ދަނޑު ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ އެހީގަ ލެވެލް ކުރެވުނަސް ދަނޑުގައި ކުދި ގާ ގިނަވެފަ އަނިޔާވުން ގިނައެވެ. ދަނޑު މައްޗަށް ކުޅުންތެރިއަކު ވެއްޓިއްޖެނަމަ މަށައިގެން ނުދާގޮތެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރުކޮށްލައިގެން އަނެއްދުވަހުވެސް ކުޅެން ދަނީއެވެ. އަދި ކޮށްމެ ދުވަހެއްގެވެސް ކުޅެނ

Turf league of Hulhumeedhoo

Image
Awarding ceremony of first league ever held in Hulhumeedhoo(9th November 2019) First ever league held in Adducity Hulhumeedhoo was the Turf League. Turf league was introduced by the initiation of Hulhumeedhoo police with the help of players from both islands. The outcome was it has successfully completed a league on last October and awarded the best players. At the very beginning, police staffs wanted to make a playground inside the compound of the police station. So they cleared the ground right next to police station building with the help of road cooperation by leveling the ground. After that they started playing on a white sandy ground with full of rocks and later on they have invited the players from both islands to join them to make a good bond within the community.  Days passed the players just used to clear the rocks, corals and so on before playing each days match by their own. Sometimes few days pass without even playing due to few players. However somehow